Hieronder geven we aan hoe onze situatie verschilt van het landelijk standpunt.

De vraag naar uitbreiding van bedrijventerrein in Winterswijk bestaat al langer. Het gaat daarbij om uitbreiding van bestaande Winterswijkse bedrijven. Dus NIET om concurrentie met andere gemeenten. Maar om te voorkomen dat bedrijven wegtrekken en we werkgelegenheid verliezen. Uitbreiding gaat doorgaans ook gepaard met een extra personeelsvraag.
Dat dit reëel is, blijkt bijvoorbeeld uit de recent aangevraagde uitbreiding van Obelink en Winterwarm, waarvoor slechts met de nodige moeite bedrijvenkavels konden worden aangewezen met voldoende grootte. Er zijn in Winterswijk ca. 10 bedrijven met meer dan 50 en 10 met meer dan 100 personeelsleden. Dat daar enkele tussen zitten die op termijn ook willen uitbreiden, is waarschijnlijk. De ondernemersvereniging OWIN heeft dit onlangs weer eens bevestigd.
Het is dus niet zo dat er een terrein wordt aangewezen, waar vervolgens een bord komt met “Ondernemers, kom naar Winterswijk”. Dit wijkt af van waar het GL-programma naar verwijst.

Het terrein wordt slechts in etappes als bedrijventerrein ontwikkeld, voor zover er concrete vraag is. En alleen als de bestaande bedrijventerreinen onvoldoende ruimte bieden. Zo ligt het voor de hand dat de naar verwachting vrijkomende kavel van Signify (Philips) van ca. 5 ha. eerst wordt opgevuld. Voor gegadigden is dat ook aantrekkelijker omdat er geen bestemmingsplan wijziging nodig is en bijv. het bestaande gebouw kan worden hergebruikt.
Bij de verdere ontwikkeling wordt ook gekeken of bijv. vrijkomende kavels beter voor woningbouw of anderszins kunnen worden aangewend. Dus anders dan het GL-programma schetst, wordt verloedering en leegstand bij bestaande terreinen voorkomen.
Door in etappes te ontwikkelen kan de gemeente ook beter greep houden op de soort bedrijvigheid die is toegestaan.

Uiteraard zijn omwonenden van een aangewezen gebied niet blij met zo’n verandering. Je uitzicht verandert, of je moet grond afstaan of verhuizen, er kan meer verkeer komen, enzovoorts. Een ander gebied aanwijzen zal daar dezelfde bezwaren oproepen. Het algemeen belang, behoud van werkgelegenheid, maakt dat er politiek toch een keuze gemaakt moet worden. Bovendien, veel van de door omwonenden aangevoerde bezwaren kunnen worden weggenomen bij de verdere uitwerking van de plannen. In een omgevingsvisie worden zaken als landschappelijke inbedding, duurzaamheidseisen, beperken overlast, verkeer, wandelroutes etc. nader uitgewerkt in overleg met omwonenden en belanghebbenden.
Sowieso geldt dat zware industrie (denk aan autorecycling) is uitgesloten van dit nieuwe terrein; dat moet naar het regionale bedrijventerrein de Laarberg in Groenlo (volgens afspraken met de provincie).

Het feit dat er een waterwingebied grenst aan het beoogde bedrijventerrein, zien wij juist als een waarborg dat kritisch gekeken wordt – ook in de toekomst – naar de effecten op de natuur en het grondwater. De ironie wil dat de biodiversiteit op een bedrijventerrein doorgaans groter is dan op een landbouwareaal (dat regelmatig met glyfosaat wordt bespoten – daar is het waterbedrijf al helemaal niet gelukkig mee).

Voorts wordt de aanwijzing van uitbreidingslocatie voor Winterswijkse bedrijven aangegrepen om de huidige ecologische verbindingszone, die door een uitbreiding van HSF-Logistics in de verdrukking is gekomen, opnieuw en beter/groter aan te leggen aan de westelijke kant van de uitbreidingslocatie rond de Slinge. Dat vinden we een belangrijke kwaliteitsverbetering voor de natuur!

Tot slot, het gaat over een lange termijnplanning van 30 jaar. Door de ontwikkeling in etappes kan worden ingespeeld op hoe de economie zich gedurende die tijd ontwikkelt. Een economische inzinking kan ook leiden tot ‘opschorten van verdere ontwikkeling’. Het zal zeker nog 4 jaar duren voordat er een bedrijf daadwerkelijk kan komen. Die tijd is nodig om omgevingsvisie en uitvoeringsplannen op te stellen. Waarbij we van harte hopen dat omwonenden en belanghebbenden actief deelnemen in de planvorming.

——
📸  Regionaal bedrijventerrein de Laarberg in Groenlo