Winterswijk ligt in een mooie groene omgeving en dankt hieraan een belangrijk deel van haar aantrekkingskracht en haar economische potentie. GroenLinks wil dit behouden en versterken met ruimte voor een diverse en gezonde agrarische sector. De toekomst van de agrarische sector ziet GroenLinks niet in grootschaligheid. Dieren zijn geen industrieel product maar levende wezens die met zorg en respect voor de eigen natuur behandeld moeten worden. Bovendien is de intensieve veehouderij verantwoordelijk voor te veel CO2-uitstoot.

Winterswijk ligt in een mooie groene omgeving en dankt hieraan een belangrijk deel van haar aantrekkingskracht en haar economische potentie. GroenLinks wil dit behouden en versterken met ruimte voor een diverse en gezonde agrarische sector. De toekomst van de agrarische sector ziet GroenLinks niet in grootschaligheid. Dieren zijn geen industrieel product maar levende wezens die met zorg en respect voor de eigen natuur behandeld moeten worden. Bovendien is de intensieve veehouderij verantwoordelijk voor te veel CO2-uitstoot. Ook plezierjacht is in de ogen van GroenLinks niet meer van deze tijd. Jacht als wildbeheer alleen onder strikte voorwaarden en als het niet anders kan. Voorts maken we ons zorgen over het verdwijnen van de biodiversiteit, het verdwijnen van insecten en verschraling van het landschap, o.a. door het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Bevorderen van natuur-inclusieve landbouw

Natuur-inclusieve landbouw moet leiden tot een landbouw die hoogwaardig en veilig voedsel oplevert, die het milieu minder belast én zorgt voor verbetering van biodiversiteit op het boerenland. De belevingswaarde van het agrarisch landschap wordt daarmee ook verhoogd. WCL (Waardevol Cultuur Landschap) krijgt de opdracht de kansen voor natuur-inclusieve landbouw in het kleinschalige Nationaal Landschap Winterswijk te onderzoeken en een breed gedragen plan op te stellen voor een meer duurzame voedselproductie voor de eigen streek gekoppeld aan een proef voor (jonge) boeren.

Stimuleren van ecologische landbouw en eerlijke prijs voor de boeren

Voor agrariërs die willen omschakelen maken we het zo aantrekkelijk mogelijk en daar waar we hen kunnen ondersteunen doen we dit actief. GroenLinks verzet zich tegen plofkippen en andere onwenselijke producten van de grootschalige voedselindustrie. We stimuleren initiatieven die de regionale productie-consumptie cyclus versterken.

Geen megastallen op Winterswijks grondgebied en betere veiligheid voor staldieren

Dit moet geregeld worden in bestemmingsplannen en verordeningen. In de bouwverordening moeten voorschriften worden opgenomen voor brandveiligheid in stallen om grootschalige sterfte van dieren door stalbranden te voorkomen. In het handhavingsbeleid van de gemeente op veehouderijen en paarden moet hier strikter op worden toegezien. Hiertoe geeft de gemeente opdracht aan de Omgevingsdienst Achterhoek om hier een speerpunt van te maken in het handhavingsprogramma.

Leegkomende gebouwen of boerderijen opnieuw benutten

Dat kan door nieuwe initiatieven toe te staan. Al dan niet als proef voor bijvoorbeeld andere vormen van landbouw, experiment legale wietteelt, zorgboerderij of kleinere woongemeenschappen.

Een natuurrijke milieuvriendelijke omgeving

Uiteraard gebruikt de gemeente geen milieuonvriendelijke bestrijdingsmiddelen en kiest zij voor een bermbeheer dat biodiversiteit bevordert. Ze biedt ruimte aan particulieren voor wildzaaien op lege plekken in de gemeente of het beheren door groepen inwoners van tijdelijke lege plekken in wijken en buurten. Bijvoorbeeld bouwlocaties waar niet gebouwd wordt of een grasveldje in de wijk. Het loskoppelen van hemelwaterafvoeren moet versneld worden uitgevoerd. Minder betegeling, of waterdoorlatende verharding zijn ook wenselijk, evenals het gebruik van regenwater voor besproeiing en als grijs-watercircuit.

Asbestdaken

In 2024 zijn asbestdaken verboden en moeten ze vervangen zijn. Dit kan ook voordeel opleveren als er gelijk zonnepanelen geplaatst worden. We zorgen voor een stimulerend beleid, zodat mensen ook actief gebruik maken van diverse landelijke regelingen op dit gebied.