De belangrijkste uitdaging is de vermindering van de CO2 – uitstoot om de klimaatopwarming tegen te gaan. Nieuwe technieken zijn nodig voor opwekking en opslag van energie. Maar ook zullen we ons eigen energiegebruik moeten minderen. Er is nog veel discussies over wat de beste weg is. De gemeente heeft daarom een ‘Energietafel’ ingesteld waar deskundigen en betrokken inwoners voorstellen hebben gedaan. GroenLinks vindt dat een goed initiatief en onderschrijft de uitkomsten van harte.

De belangrijkste uitdaging is de vermindering van de CO2 – uitstoot om de klimaatopwarming tegen te gaan. Nieuwe technieken zijn nodig voor opwekking en opslag van energie. Maar ook zullen we ons eigen energiegebruik moeten minderen. Er is nog veel discussies over wat de beste weg is. De gemeente heeft daarom een ‘Energietafel’ ingesteld waar deskundigen en betrokken inwoners voorstellen hebben gedaan. GroenLinks vindt dat een goed initiatief en onderschrijft de uitkomsten van harte. We zetten in op een mix van energiebesparing én op het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie. Gas, olie en steenkool maken plaats voor zon, wind, aardwarmte en waterkracht. Uiteindelijk moet deze mix er ook toe leiden dat de grote windmolens in ons Nationaal Landschap Winterswijk niet nodig zijn.

Geen grootschalige biomassa-installaties

GroenLinks ziet deze nog als te risicovol en weinig effectief als hernieuwbare energiebron. Wel zijn kleinschalige vormen mogelijk, mits ze goed inpasbaar zijn in het landschap, niet leiden tot extreem meer vervoersbewegingen en de biomassa bestaat uit afval of restproduct, dat er niet speciaal voor geteeld is.

Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad

Dit moet in hoog tempo gebeuren. GroenLinks wil dat de gemeente hierin een aanjagende rol vervult, eventuele belemmeringen in regelgeving wegneemt en zo nodig financiële stimulansen inbouwt. Zo veel mogelijk woningen moeten op energielabel A gebracht worden of een ‘Nul-op-de-meter’-woning worden. Voor nieuwbouw wordt ‘Nul-op-de-meter’ zonder gasaansluiting de norm. Met woningcorporatie De Woonplaats en andere grotere verhuurders maakt de gemeente afspraken over het aanpassen van de bestaande woningvoorraad aan de nieuwe energienormen. We stimuleren eigenaar-bewoners om zoveel mogelijk gebruik te maken van nieuwe vormen van energie en wijzen hen actief op de verschillende mogelijkheden die er zijn om te verduurzamen. De gemeente bevordert gunstige financieringsmogelijkheden voor benodigde investeringen.

Een energiebewuste gemeente

Uiteraard geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld. De gemeente ontwikkelt daartoe een Actieplan. Onder andere over energiebesparing door medewerkers, nul op de meter voor gemeentelijke gebouwen, straatverlichting. Duurzaam als criterium in aanbestedingen en bij het verlenen van vergunningen aan bedrijven en bij evenementen. De gemeente moet hier een toetsbaar ambitieniveau voor vaststellen.

Energieopslag de grootste uitdaging

Het opslaan van energie is nog een groot vraagstuk. Een optie is het benutten van de opslagcapaciteit in auto’s of in gemeenschappelijke accu’s in wijken en buurten. Opslag van stroomenergie in waterstof is ook een mogelijkheid. Dit heeft ook consequenties voor de bestaande infrastructuur voor energieopslag. De gemeente moet hier een visie op ontwikkelen en beleid op maken.

Lokale initiatieven stimuleren

We stimuleren initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties om projecten te ontwikkelen voor opwekken van lokale energie zoals bijvoorbeeld het samen aanschaffen van zonnepanelen, energiecoöperaties en het bij elkaar brengen van agrarische bedrijven voor composteringsmethodes en warmtewinning.

Energiebesparing in mobiliteit

We willen een goed fietscirculatieplan en goede en ruim voldoende overdekte fietsenstallingen bij openbare gebouwen, zodat we iedereen stimuleren om meer de fiets te pakken. Nu zien we nog wekelijks veel mensen rondjes rijden om het centrum op zoek naar een parkeerplaats. Dat is slecht voor de luchtkwaliteit én verspilling van energie. Bovendien is dit geen goed visitekaartje. Daarom wil GroenLinks een evaluatie van het gebruik van de parkeerplaatsen en maatregelen, zodat dit tot het verleden behoort. Te denken valt aan betere aanduiding, betere looproutes of andere faciliteiten. Op de markt is veel fietsparkeergelegenheid, behalve op marktdagen. Dit kan worden aangevuld met fietsparkeergelegenheid aan de rand van het winkelcentrum. Voor de noordzijde van de markt streven we naar een autoverbod het hele jaar door, zodat er ruim voldoende fietsparkeergelegenheid is. Voor auto’s en fietsen moeten meer laadpalen komen in het centrum, bij het station en in de wijken.