Het aantal jongeren dat Winterswijk verlaat na een opleiding is nog steeds te groot. Er zijn voldoende kansen en mogelijkheden in onze regio. Er zijn ook genoeg jongeren die hier graag willen (blijven) wonen en een bestaan willen opbouwen, maar hierin belemmerd worden door gebrek aan goedkope, toegankelijke en goede huisvesting.

Het aantal jongeren dat Winterswijk verlaat na een opleiding is nog steeds te groot. Er zijn voldoende kansen en mogelijkheden in onze regio. Er zijn ook genoeg jongeren die hier graag willen (blijven) wonen en een bestaan willen opbouwen, maar hierin belemmerd worden door gebrek aan goedkope, toegankelijke en goede huisvesting.

GroenLinks wil fors investeren in juist deze groep jonge mensen. Of ze nu bij de kapper werken, in de winkel staan, als kok werken in de horeca, voor de klas staan of een onderneming beginnen. Voor deze jongeren moet ruimte zijn voor wonen, werken, ontspanning en een passend cultureel aanbod.

Betaalbare woningen voor jongeren

Betaalbare woningen in het koop- en huursegment zijn in Winterswijk nog steeds schaars voor jongeren. Meer flexibele en duurzame woonvormen moeten worden ontwikkeld. Zo kun je locaties aanwijzen voor ‘tiny houses’, of (tijdelijke) bewoning van leegstaande complexen mogelijk maken. Een mooi voorbeeld is de oude Rijks HBS aan de Zonnebrink waarin nu jongerenhuisvesting komt. Ook moet splitsen van grotere duurdere woningen in kleinere appartementen mogelijk worden.

Ook willen we experimenten stimuleren met cascowoningen, groepswoningen en woongroepen in straten of rijtjeswoningen met een mix van jonge mensen, vijftigplussers en ouderen die zich zo voorbereiden op zorgen voor elkaar naar Deens model.

Zowel sociale verhuurders als projectontwikkelaars/makelaars kunnen hier een trekkende rol in vervullen. Tegelijk moet de gemeente bepaalde belemmeringen (laten) wegnemen. Zo is GroenLinks er voorstander van dat woningen voor jongeren niet vallen onder de ‘woning-contingentering’ (=begrenzing van aantal te bouwen woningen in krimpgebied). Want dat maakt dat goedkopere jongerenhuisvesting moet concurreren met dure woningbouw. Zo ook zou dubbele bewoning op erven moeten worden toegestaan om mantelzorg te vergemakkelijken (‘kangeroe-woningen’).

Werk en opleiding

We willen een regionale vakopleiding terug in Winterswijk in samenwerking met onder meer het Graafschapcollege. Ook Duitsland biedt kansen op de arbeidsmarkt. Daarin willen we sterk investeren. Door bijvoorbeeld uitwisselingsprogramma's. Grensoverschrijdend vervoer, uitwisseling van techniekdagen en een Volkshogeschool. Hiervoor moet een gemeentelijk programma worden opgesteld: kansen voor jongeren in Duitsland waarin maatregelen hiervoor verder worden uitgewerkt. Aandachtspunt is ook de erkenning van Nederlandse diploma’s.

Jongerencultuur en -initiatieven

Er moet meer te beleven zijn voor jongeren. Het cultureel aanbod moet ook op hen afgestemd worden. Dat betekent dat er letterlijk meer fysieke ruimte moet komen voor bijvoorbeeld een poppodium of mogelijkheid om concerten te geven. De Storm en Boogie Woogie kunnen hierin belangrijke rol vervullen. We willen meer ruimte bieden aan jonge mensen die met ideeën over evenementen, bedrijven of andere ontwikkelingen bij de gemeente aankloppen. Dat zijn misschien ideeën die niet meteen in een hokje passen of levensvatbaar lijken. Onze eigen oordelen zitten soms in de weg. Dat kan en dat moet anders.