In een inclusieve samenleving is plaats voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij. Dat gaat om meedoen in de samenleving, geaccepteerd worden, iets nuttigs doen en niet uitgesloten worden of je zelf niet uitsluiten. Kwetsbare groepen moeten we stimuleren hun eigen kracht te versterken en uitdagen niet aan de kant te blijven staan. GroenLinks denkt bij kwetsbare groepen onder andere aan mensen met een beperking of mensen die niet geaccepteerd worden om hun geaardheid of afkomst.

In een inclusieve samenleving is plaats voor iedereen. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen hoort erbij. Dat gaat om meedoen in de samenleving, geaccepteerd worden, iets nuttigs doen en niet uitgesloten worden of je zelf niet uitsluiten. Kwetsbare groepen moeten we stimuleren hun eigen kracht te versterken en uitdagen niet aan de kant te blijven staan. GroenLinks denkt bij kwetsbare groepen onder andere aan mensen met een beperking of mensen die niet geaccepteerd worden om hun geaardheid of afkomst. Speciale aandacht gaat uit naar mensen met schulden, mantelzorgers, zeker als dit kinderen zijn en kwetsbare jongeren. Een belangrijk gemeentelijk thema moet armoedebestrijding zijn. Stress door armoede in combinatie met slechte leefgewoontes is de belangrijkste oorzaak van een lagere levensverwachting. Dat moeten we niet accepteren. We moeten alles op alles zetten om de problematische schulden terug te dringen. Uit veel onderzoeken blijkt dat er een hele industrie is ontstaan die verdient aan mensen met schulden. Dit geldt ook voor de professionele hulpverlening. Dat vraagt om een totaal andere aanpak die wel effectief is. Waarin mensen echt worden geholpen én niet verder in de problemen komen. Preventie is evenzeer belangrijk.

Sanering van de ‘schuldenindustrie'

Excessen in de incasso- en kredietbranches moeten worden teruggedrongen. Dat kunnen we op lokaal niveau doen door met vertegenwoordigers van die branches in gesprek te gaan en een convenant op te stellen over een andere aanpak en de hoogte van incassokosten. Deze aanpak moet leiden tot navolging. Zo maken we samen een vuist. Ook moeten we werken aan het voorkomen van opnieuw schulden krijgen. Met grote lokale organisaties willen we een convenant over preventie van problematische schulden afsluiten. Zo laten we zien dat Winterswijk op lokaal niveau in staat is een vernieuwende aanpak te realiseren.

Een ‘begrijpelijke’ overheid

Voor een inclusieve samenleving is het nodig dat mensen begrijpen wat gemeentelijke regelingen zijn, dat besluiten helder en duidelijk zijn en alle voorlichting van de gemeente helder en begrijpelijk is. GroenLinks wil dat de gemeente al haar correspondentie en besluitvormingsdocumenten in helder en begrijpelijk Nederlands formuleert op B1 niveau zodat iedereen mee kan doen. Hiervoor ontwikkelt de gemeente een intern programma.

Ontsporing tegengaan

Winterswijk is een relatief kleine gemeente, maar wel met typisch stedelijke problemen zoals drugshandel en criminaliteit. Daarom valt de gemeente onder het landelijke Kleine-Steden-Beleid. GroenLinks is voorstander van een actief opsporingsbeleid en het vergroten van de pakkans. Samen met de partners in de veiligheidsdriehoek willen we maatregelen ontwikkelen. Ook onzichtbaar of misschien soms te aanwezig is een groep jongeren die blijvend aan de kant staat en niet in staat is tot deelname aan de samenleving. Het gemeentelijk jongerenbeleid moet erop gericht zijn dat we actief naar deze groep toe gaan. In kaart brengen wie ze zijn, wat hen beweegt en wat hen in beweging kan brengen om weer deel uit te maken van de samenleving. Maatwerk is hier het sleutelwoord voor de aanpak.

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid in onze geïndividualiseerde samenleving neemt toe. Uit recent onderzoek blijkt dat in de gemeente Winterswijk één op de drie inwoners eenzaam is! Het zo lang mogelijk thuis laten wonen van zorgbehoevende ouderen versterkt deze eenzaamheid. Dat vraagt om actief beleid op dit punt. Van zorginstellingen en welzijnswerk, bijvoorbeeld Humanitas, en de betrokkenen zelf. Door de burgercheque hier actief voor in te zetten, stimuleren we burgerinitiatieven die mensen laten omzien naar elkaar (zoals maatjesprojecten, verwendagen). GroenLinks wil sociale samenhang bevorderen door activiteiten hiertoe te stimuleren. Door ervoor te zorgen dat mensen elkaar op een natuurlijke manier kunnen ontmoeten in de muziekschool, bibliotheek of andere sociaalculturele instellingen. We dagen juist deze instellingen uit om samen met ons de strijd tegen de eenzaamheid aan te gaan. Graag betrekken we ook de middenstand bij deze plannen.