De economie zoals we die nu kennen, gebaseerd op onbeperkte groei en uitputting van grondstoffen, moet veranderen. We moeten overschakelen naar een circulaire economie die gebaseerd is op hergebruik en sluiten van de kringlopen. Productie en consumptie op regionaal niveau weer meer bij elkaar brengen bespaart energie en verspilling en schept lokale werkgelegenheid. Werken betekent meer dan alleen inkomen verwerven. Het betekent ontplooiing, sociale contacten en zelfbewustzijn.

De economie zoals we die nu kennen, gebaseerd op onbeperkte groei en uitputting van grondstoffen, moet veranderen. We moeten overschakelen naar een circulaire economie die gebaseerd is op hergebruik en sluiten van de kringlopen. Productie en consumptie op regionaal niveau weer meer bij elkaar brengen bespaart energie en verspilling en schept lokale werkgelegenheid. Werken betekent meer dan alleen inkomen verwerven. Het betekent ontplooiing, sociale contacten en zelfbewustzijn. GroenLinks wil bijdragen aan het stimuleren van betekenisvolle betaalde banen in het bijzonder voor jonge mensen en starters op de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat werk ook aan het veranderen is. Robotisering in verschillende bedrijfstakken is in opkomst. De aard van het werk verandert en de manier waarop we naar werk kijken ook.

Tweedeling arbeidsmarkt

GroenLinks wil de tweedeling op de arbeidsmarkt verkleinen: enerzijds laagopgeleiden en deels arbeidsongeschikten met slecht betaald flexwerk, of zonder werk en met weinig perspectief. Anderzijds de hoogopgeleiden met vaste goedbetaalde banen. Daarom onderschrijft GL het “FNV 10-puntenplan voor gemeenten”.

De 10 punten zijn:

  1. investeer in meer echte banen; reden waarom we o.a. de ontwikkeling van het Beatrix gezondheidspark stimuleren
  2. geen onnodig flexwerk bij de gemeente; de gemeente Winterswijk moet zelf het goede voorbeeld geven in haar aanstellingsbeleid en flexwerk zo veel mogelijk omzetten in vaste banen
  3. behoud de kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening; de regionale sociale werkplaats Hameland wordt ontmanteld, mensen worden aangesteld bij de Sociale Dienst Oost-Achterhoek; het gaat om kwetsbare mensen die dreigen tussen wal en schip terecht te komen, ook omdat de afspraak om deze mensen bij reguliere bedrijven onder te brengen niet van de grond komt.
  4. kies voor sociaal aanbesteden; de aanbesteding van de gemeente Winterswijk leidt ertoe dat medewerkers in de (thuis)zorg niet worden betaald volgens de cao, dat mag niet de bedoeling zijn
  5. streef naar duurzame garantiebanen; we volgen het Winterswijkse experiment “Village Deal”, voor een beter arbeidsaanbod voor arbeidsongeschikten, zorgvuldig op de behaalde resultaten
  6. stop werken zonder loon en verdringing van betaald werk; bij werken met behoud van uitkering mag de gemeente (SDOA) een werkbonus geven, daar is de gemeente tot nu toe (te) terughoudend in
  7. behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers; bij een structureel tekort aan banen past geen boeteregime, dat mensen feitelijk straft voor hun werkloosheid; ook zijn er signalen dat sancties willekeurig worden toegepast; het sanctiebeleid moet kritisch worden geëvalueerd
  8. investeer in basisvaardigheden; we willen re-integratie trajecten daarop evalueren
  9. zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen; de gemeente krijgt steeds meer zeggenschap over (zorg)voorzieningen, arbeidsmarkt en bijstand; in het kader van de armoedebestrijding moet gekeken worden of bestaande regelingen voldoende worden benut door de meest kwetsbare groepen
  10. laat kinderen niet de dupe worden van armoede; het gaat niet alleen om mensen met een uitkering, ook tweeverdieners met kleine flexbanen kunnen amper rondkomen; hier geldt hetzelfde voor als punt 9: via scholen, verenigingsleven, bibliotheek enzovoort nagaan of kinderen in armoede voldoende worden bereikt en of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Experiment basisinkomen

GroenLinks is fervent voorstander van het basisinkomen en wil graag dat de gemeente de kans pakt om hiermee te experimenteren. De almaar groeiende hoeveelheid flexwerk en de opkomende robotisering maken andere vormen van sociale zekerheid wenselijk. Basisinkomen - diverse vormen zijn mogelijk - kan hiervoor een oplossing zijn. Sterker nog, als het zich vertaalt in lagere werkgeverslasten kan het een impuls zijn voor nieuwe banen. En het stimuleert zelfwerkzaamheid (ZZP-ers) en het oppakken van zaken die weinig renderen en anders zouden blijven liggen (toezicht, klussen voor ouderen, creatieve dienstverlening, etc.). Een eerdere poging tot een experiment-basisinkomen in Winterswijk is gestuit op een gebrek aan medewerking van het ministerie van SZW. We willen nu een variant die niet gekoppeld is aan de Participatiewet. Als deelnemers aan het experiment kijken we naar bijstandontvangers en naar ZZP-ers, in combinatie met een selectie van bedrijven. Deelname gebeurt op vrijwillige basis.

Broedplaatsen

We willen stimuleren dat er meer broedplaatsen komen voor startende en doorstartende ondernemers, bij voorkeur in gebouwen die tijdelijk leegstaan. We zijn er nu aan gewend om gebouwen leeg te laten staan totdat er een definitieve bestemming is gevonden of een exploitant of ondernemer. Deze gebouwen kunnen ook dienen als een plaats waar creatieve of innovatieve starters mogen beginnen. We hebben in Winterswijk leegstaande gebouwen die we hiervoor kunnen inzetten.

Grensoverstijgende economie

Duitse consumenten zijn belangrijk voor onze lokale economie. We willen graag dat deze zich welkom blijven voelen. Daarnaast biedt Duitsland ook mogelijkheden voor banen en stageplaatsen. Duits zou de tweede taal moeten zijn en onderdeel van het onderwijsprogramma van alle scholen. We willen met basisscholen en voorgezet onderwijs overleggen hoe we dit mogelijk maken. Voorts blijkt de diploma-erkenning aan Duitse zijde een knelpunt. Onderzocht moet worden hoe dit kan verbeteren.

Koopcentrum Winterswijk

We willen het winkelbestand verlevendigen. Naast de grote ketens is diversiteit in het winkelaanbod belangrijk. Dat kan door ruimte te bieden aan pop-up stores of store-in-store concepten. Goed voorbeeld is de Meddosestraat met lokale ondernemers en hun winkelaanbod. Met ondernemers in het centrum willen we een blijvende dialoog over verbeteringen die we kunnen realiseren. Met hen willen we onderzoeken welke belemmeringen er nu zijn. We willen een actief rode loperbeleid voeren en de binnenstadpromotie versterken.