De bevolking vergrijst en dus stijgt het aantal mensen met een chronische aandoening. Omdat wonen in zorginstellingen duurder is dan zorg aan huis, wordt vooral ingezet op dat laatste. Maar we lopen tegen grenzen aan. Er is door het rijk stevig bezuinigd op de zorg aan huis.  En de veelheid van steeds wisselende en gehaaste zorgverleners aan huis, is voor menig zorgvrager amper te behappen. Persoonlijke aandacht komt in het gedrang en gevoelens van eenzaamheid nemen toe. Gelukkig ontstaan in reactie op deze ontwikkelingen ook nieuwe meer horizontaal georganiseerde zorgaanbieders, zoals Buurtzorg die ook steeds meer navolgers krijgt.

Maar ook wordt van patiënten verwacht dat ze hun zorgvraag kunnen formuleren, zorgvaardig zijn én de regie nemen over hun zorgvraag. Zo veel regisserend vermogen is niet iedereen gegeven. Zeker mensen die door ziekte al kwetsbaar zijn, laagopgeleiden en/of nieuwkomers. In de zorg zoeken we naar een balans tussen wat mensen zelf (nog) kunnen, informele zorg van leden uit iemands sociale netwerk en professionele zorg en ondersteuning. Voor de meest kwetsbaren zal altijd een vangnet beschikbaar moeten blijven, met een zorgcoördinator als er sprake is van meerdere zorgverleners.

Een omvattend gemeentelijk beleid voor maatwerk

Over het algemeen kun je zeggen dat de gezondheid van de inwoners van Winterswijk niet afwijkt van het landelijk gemiddelde. Dat betekent niet dat er geen werk aan de winkel is op het gebied van welzijn, gezondheid en gezondheidszorg. De gemeente wordt straks verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van zorg en ondersteuning, van jong tot oud. En dat betreft de gehele keten, dus vanaf preventie tot en met (intensieve) behandeling.

Dit vergt een integraal zorgbeleid. Daarmee bedoelen we niet een dikke beleidsnota of geheel opnieuw het wiel uitvinden. Maar gaandeweg in overleg met zorgaanbieders een aantal overstijgende doelen formuleren, zoals:

  • het meer flexibel kunnen inzetten en deels uitwisselbaar maken van verschillende geldstromen (dat vergt een langdurige vertrouwensrelatie met zorgaanbieders, i.p.v. korte-termijn aanbestedingsvoordeeltjes)
  • het meer laten samenvallen van preventie en curatieve zorg
  • het faciliteren van burger-zorg-initiatief en vernieuwende woonzorgconcepten (handhaving van het Persoonsgebonden Budget is een voorwaarde)
  • hoe de afzonderlijke kwalen die spelen bij een patiënt met een integrale blik kunnen worden bekeken, zonder dat het doorverwijzen naar verschillende behandelaars gaat werken als ‘van het kastje naar de muur’
  • wie (en hoe) moet signaleren dat de zorgvrager niet (meer) in staat is zelf de regie te voeren en wie deze dan moet overnemen
  • hoe periodiek kan worden nagegaan of verwijzingen tussen zorgverleners adequaat zijn geweest en kunnen worden verbeterd.

Uiteindelijk moet het maatwerk in zorgaanbod hierdoor groter worden. Niet de financieringsregeling moet het doorslaggevende criterium zijn, of de ‘toevallig’ benaderde zorgaanbieder, maar de zorgvraag. Dat houdt ook in dat de verschillende professionele hulpverleners van elkaars bestaan op de hoogte zijn, naar elkaar kunnen verwijzen en met elkaar kunnen samenwerken. Zo ontstaat een sluitende keten van voorzieningen.

Vernieuwende initiatieven

GroenLinks wil een breed scala aan (maatwerk) voorzieningen en activiteiten voor mensen met een beperking (lichamelijk, verstandelijk, psychisch). Activiteiten die bij voorkeur buiten de besloten instellingen en meer in een reguliere context worden aangeboden. Denk daarbij aan zorgboerderijen, supermarkten, tuin- en onderhoudswerk. Wij juichen vormen van kleinschalige zorg en burgerinitiatieven toe.

Preventie

In Winterswijk willen we ruim aandacht besteden aan preventie en dus aan het bevorderen van gezond leven. Dat begint bij de jeugd met aandacht voor gezonde voeding, een veilige woon en leefomgeving, voldoende beweging inclusief een veilige en uitnodigende leeromgeving op de Winterswijkse scholen. We denken aan voorlichtingsprojecten op scholen over gezonde voeding. Voorts kan het bereik van en deelname aan sportactiviteiten (op scholen, in verenigingsvorm) worden vergroot.

Toegankelijkheid

Goede toegankelijkheid van de voorzieningen, zowel voor fysiek beperkte als sociaal zwakkere groepen, is een belangrijk aandachtspunt. Ook de gemeentelijke voorlichting (folders, brochures) dient erop te worden afgestemd. De nabijheid, op wijkniveau georganiseerd, is eveneens van belang. Evenals het karakter door rekening te houden met de ‘menselijke maat’.

Zorgloket

Mensen moeten weten waar ze met vragen terecht kunnen. De Post is een onafhankelijk en goed bereikbaar zorgloket voor alle vragen over maatschappelijke ondersteuning. Ze is de thermometer van onze samenleving en signaleert knelpunten naar de gemeente. Zichtbaar is geworden dat de ondersteuning van mantelzorgers meer aandacht vraagt en een verruiming van de inzet van respijtzorg (=tijdelijke vervanging mantelzorger).

Blij met het streekziekenhuis

De aanwezigheid van Het streekziekenhuis Koningin Beatrix is belangrijk voor de gezondheidszorg én als vestigingsargument. Het ziekenhuis is de grootste werkgever van Winterswijk en omliggende regio. GroenLinks ziet het als taak van de gemeente zich maximaal in te spannen om een adequate ziekenhuisvoorziening voor de regio te behouden. Snelle uitvoering van de plannen voor het gezondheidspark is eveneens wenselijk.